ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2016-17

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ

ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಕೆಂದೂರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೆಂದೂರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಕೆಂದೂರ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7829404749
2 ದಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶ್ರೀ ಕಮಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620690024
3 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಸಪ್ಪಾ ಯ ಹಳವೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8277578809
4 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ನೇಗಿನಹಾಳ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗದಿಗೆಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 997261540
5 ವೀರಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕಾತ್ರಾಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481045522
6 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮತ, ಹಿರೇಕೊಡಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಿರೇಕುಡಿ ಸುನೀಲ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕರಗಾಂವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9910628088
7 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕರಗಾಂವ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರಗಾಂವ ಬೀರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳಿಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164941350
8 ಶ್ರೀ ಮುರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುರಾರಿ ಡಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916210357
9 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಮರಾಣಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಮರಾಣಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480236388
10 ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಅಳಗವಾಡಿ, ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಅಳಗವಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಶಿರಗೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448579678
11 ಶ್ರೀ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೇಖಳಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಮೇಖಳಿ ಸಂಜೀವ ದುಂಡಪ್ಪ ವಡೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741648045
12 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸುರೇಶ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900954239
13 ದಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಠ್ಠಲ ಲಗಮಣ್ಣಾ ಜವೇದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9538609969
14 ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಅಮ್ಮಣಗಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448864110
15 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕುರಣಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುರಣಿ ಗುರಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743129680
16 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅರಭಾವಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ ಕೆಂಪಣ್ಣಾ ಯಮುನಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡುಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900222176
17 ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅರಭಾವಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಬದಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916609705
18 ದಿ ಕೆಳಗಿನಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880372160
19 ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಮ.ಲ. ಮಾದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6362475840
20 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಕೋಟೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕೋಟಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊರಗುಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845480684
21 ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕಾದೇವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಕ್ಸಂಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಧನಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972837723
22 ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಜನವಾಡ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನವಾಡ ಕಾಶೀನಾಥ ಕೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105393450
23 ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಶ್ರೀ ಬಿರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಗದಗ ಗದಗ ಗದಗ ಗದಗ ಆರ್ ಡಿ. ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448119439
24 ಲಕ್ಮೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಲಕ್ಮೇಶ್ವರ ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಮೇಶ್ವರ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಶರಶೂರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9748465807
25 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸೋಂಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಅರಕಲಗುಡ ಸೋಂಪುರ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972351645
26 ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಳಂದ ಕಡಗಂಚಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗಡಬಾಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901669437
27 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಕಲಬುರ್ಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9739104381
28 ಶ್ರೀ. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8277313414
29 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗುತ್ತಲು ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಗುತ್ತಲು ಚಂದ್ರಹಾಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448642459
30 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಮತ್ತುಕುರಿ ಸಕನಿಕೇದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಉತ್ತಂಗಿ ಹಡಗಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಹಡಗಲಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಕೆ.ಜಿ ಹನುಮಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902408465
31 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯನಗರ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164912355
32 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಲುವಾಗಲು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಲುವಾಗಲು ಗಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9742740322
33 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8722171743
34 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ:ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಅಂಜುಟಗಿ ಬಸವರಾಜ ಕವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7975568064
35 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ಅರವಿಂದ ಅ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743624238
36 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬುರಣಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಬುರಣಾಪುರ ಪುಂಡಲಿಕ ಲೋಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972691629

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2022 12:31 AM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080