ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಾಗಲಕೋಟ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೋಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಿರಸೂರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಕಿರಸೂರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಳಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980928312
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಾಗಲಕೋಟ ಡಾ.ಅಥಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760760841
3 ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಸಗರಪ್ಪ ಆಕಲವಾಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 6361193739
4 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗಿ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಂಗಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972555486
5 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಬೀಮಸಿ ವಡ್ಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741350849
6 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಮೀನಗಡ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಜಾಲಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448908194
7 ಶ್ರೀ ಭಿಮಾಂಬಿಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕರಡಿ ಇಳಕಲ ಕರಡಿ ಬಸು ಹುನಕುಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901383781
8 ಶ್ರೀ ಬಾಳು ಮಾಮಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹಿರೇಶಿವನಗುತ್ತಿ ಇಳಕಲ ಹಿರೇಶಿವನಗುತ್ತಿ ಪರುತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9686501082
9 ಕೆಂದೂರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೆಂದೂರ ಬದಾಮಿ ಕೆಂದೂರ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7829404749
10 ಬನಶಂಕರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಬದಾಮಿ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಎ ಎಮ್ ಕೊತವಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8496088178
11 ಶ್ರೀ ಕನಕ ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಎ ಎ ಬಂಗಾರ ಶೇಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8497808630
12 ಮೂಕೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹಂಗರಗಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಹಂಗರಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880842971
13 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೆರೂರ ಬದಾಮಿ ಕೆರೂರ ಬಾಲಪ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008766257
14 ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಬದಾಮಿ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632654960
15 ಮುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ುತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅನವಾಲ ಬದಾಮಿ ಅನವಾಲ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7829839145
16 ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಬದಾಮಿ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ಚೋಳನ್ನವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9902229221
17 ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ನರಸಾಪೂರ ಬದಾಮಿ ನರಸಾಪೂರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಡಪಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980617459
18 ಬಿರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಆನಂದ ಮೊಕಾಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448138258
19 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಸಂತೋಷ ಬಿಸನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743434474
20 ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹೆರಕಲ್ಲ ಬಿಳಗಿ ಹೆರಕಲ್ಲ ರಾಮಣ್ಣ ಸೊಬಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8884219613
21 ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿಳಗಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಹನಮಂತ ಕಾಖಂಡಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449141633
22 ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಶಿರೋಳ ಮುಧೋಳ ಶಿರೋಳ ಹನಮಂತ ನಬಾಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7795784940
23 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಿರ್ಜಿ ಮುಧೋಳ ಮಿರ್ಜಿ ಮದನ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900879830
24 ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೋಳ ಲೋಕಾಪೂರ ಕಾಶಿನಾಥ ಹುಡೇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900875444
25 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹೊಸಕೊಟಿ ಬದಾಮಿ ಹೊಸಕೊಟಿ ಕ್ರಷ್ಣಾ ಜೆಟ್ಟೆನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972331110
26 ಲಕ್ಕವ್ವದೇವಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಬದಾಮಿ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಸೈದಪ್ಪ ಕುಂಚನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900325230
27 ಜಮಖಂಡಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ದಳವಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448120801
28 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ತೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ತೇರದಾಳ ಸಂಜು ಹಾಡಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9611126814
29 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಮಖಂಡಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕರೆಪ್ಪ ಬುಜಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901616966
30 ಶ್ರೀ ಬಿರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಗಿ ಸದಾಶಿವ ದಳವಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481827613

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 12:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080