ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಮಾಳಪ್ಪ ಹೇರವಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197534792
2 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹನುಮನಾಳ ತಾ।।ಕುಷ್ಡಗಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮನಾಳ ಸುನಿತ ಕಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611271439
3 ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಂಚಿಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7259482293
4 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಾಳ ತಾ.ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿನ್ನಾಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880571457
5 ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಿಜಕಲ್ಲ ತಾ.ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಬಿಜಕಲ್ಲ ಸಂಗಮೇಶ ಕಂಡೆಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945729528
6 ಶ್ರೀ ಮುದುಕೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಯಲಬುಗಾರ್ಗ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮಂಗಳೂರು ಹನುಮಪ್ಪ ಸಿಡ್ನಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964935142
7 ಶ್ರೀ ಮಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ಮಾರುತಿ ಡಿ ಪೂಜಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 998088748
8 ೈ ಭೀಮ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪ್ಪಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632575359
9 ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರ ನಾಯಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090885349
10 ಹಿಮಾಲಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಗಂಗಾವತಿ ತಾ.ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480663475
11 ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಕಾಮನೂರ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಮನೂರ ಹನುಮಪ್ಪ ಜಂತ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8151011662
12 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಲ್ಲೂರು ತಾ.ಯಲಬುರ್ಗಾ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕಲ್ಲೂರು ಹನುಮಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611956524
13 ಉದ್ಯಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನವಲಿ ತಾ.ಕನಕಗಿರಿ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕನಕಗಿರಿ ನವಲಿ ವೀರುಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481549421
14 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಿಟ್ನಾಳ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಿಟ್ನಾಳ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹಾಲಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8050515710
15 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ.ಯಲಬುರ್ಗಾ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6361954247
16 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಲಗೇರಿ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಲಗೇರಿ ಗುಡದಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740336990

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080