ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೋಲಾರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಊತ್ಪಾದಕರಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಗಾರಪೇಟ ದೋಣಿಮಡಗು ಎಂ.ಗಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8861957919
2 ಅಮರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಗಾರಪೇಟ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9141701314
3 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8553046057
4 ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬಂಗಾರಪೇಟ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964707400
5 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬಂಗಾರಪೇಟ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎನ್.ನಂದಗೋಪಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 998677941
6 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೈರಕೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್‍ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449571352
7 ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಮಂಸಂದ್ರ ಬೇತಮಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಮಂಸಂದ್ರ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902802344
8 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಊತ್ಪಾದಕರಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಪಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ.ಬಿ.ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8073968323
9 ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗಾಂಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗಾಂಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಚೌಡಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9141258354
10 ಮಾಸ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೂರ ಮಾಸ್ತಿ ಬೈಯಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964143655
11 ರೈತಬಂಧು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಆಲಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಲಕ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೂರ ಆಲಂಬಾಡಿ ಜಿ.ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9591185200
12 ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮಾದನಹಟ್ಟಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೂರ ಮಾದನಹಟ್ಟಿ ವಿ ಪ್ರಮೀಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9538383111
13 ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಸಂತೋಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7026164013
14 ಹೋಳೂರು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ಹೋಳೂರು ಜಿ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7619433509
15 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟೆವ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಲಿ) ಕೋಲಾರ ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448170296
16 ವೇಮಗಲ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸೀತಿ, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ಸೀತಿ ನಾಗರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9482287122
17 ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ (ನಿ), ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಾರ ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇಶ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9740978763
18 ಸುಗಟೂರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೋಲಾರ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಶಶಿಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448886098

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080