ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಜಯಪುರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂದಗಿ ಅಲಮೆಲ ಸಿಂದಗಿ ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ಮ ರಾಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9686181094
2 ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದ ಭೀರಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮಾತತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಅಲಮೆಲ ಸಿಂದಗಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬಿರದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945514213
3 ಯರಗಲ್‌ ಶೀಪ್‌ ಬ್ರೀಡರ್‌ ಅಂಡ್‌ ವುಲ್‌ ವಿವರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ ಯರಗಲ್‌ (ಬಿ.ಕೆ) ಅಲಮೆಲ ಸಿಂದಗಿ ಮಲಕಪ್ಪ ಪಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880783347
4 ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳಗಾನೂರ,ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ಅಲಮೆಲ ಸಿಂದಗಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಯ ಕತ್ನಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880727934
5 ಶ್ರೀ್ ವೀರಭದೇಶ್ವರ ಕುರಿ & ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬರಡೋಲ, ತಾ:ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ̲ ̲ ̲
6 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಗೋರನಾಳ ತಾ:ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಗೋರನಾಳ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಜ ಹಿರಿಕುರಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7975767481
7 ದಿ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901821118
8 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತಾ:ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಅಮಸಿದ್ದ ಸಗಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964401329
9 ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾವರಸಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಸನಾಳ ತಾ:ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಬಿಮಶಂಕರ ಸಾಹುಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090315555
10 ಶ್ರೀ ಭೀಿರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಂಜುಟಗಿ ತಾ:ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7975568064
11 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀದೇವಿ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ನಾದ ಬಿ ಕೆ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಯಶವಂತ ಬಿ ಕೋಳುರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9741692075
12 ಶ್ರೀ ಭೀಿರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಿ ಸೊನಕನಹಳ್ಳಿ ಅರವಿಂದ ಅ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743624238
13 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಲಸಂಗಿ ಇಂಡಿ ಹಲಸಂಗಿ ಬುದ್ದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900795109
14 ಬರಟಗಿ (ತರಸೇವಾಡಿ) ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬರಟಗಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬರಟಗಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚ ಲಮಾಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632577264
15 ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಲಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಅಲಕುಂಟೆ ನಗರ ರಮೇಶ ಮ್ಯಲಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8867747226
16 ಮೇಲಗಿರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಕಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಐನಾಪೂರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಐನಾಪುರ ಕಾಂತು ಇಂಚಗೆರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886094149
17 ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಿಡೋಣಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಿಡೋಣಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆರದಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7259682971
18 ಶ್ರೀ ಗುರುದುಸಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಂಕಲಗಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಅಂಕಲಗಿ ನೀಲಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪ ದಿಂಡವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7483640494
19 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬುರಣಾಪುರ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬುರಣಾಪುರ ಪುಂಡಲಿಕ ಲೋಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972691629
20 ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತೊರವಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತೊರವಿ ಬೀರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜುಮನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901972415
21 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಡಗಲಿ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಹಡಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ವಠಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8861871289
22 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇಕಾರಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಡಸನಾಳ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮಡಸನಾಳ ಯಶವಂತ ವಾಗಮೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972436491
23 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಣ್ಣೂರ ಬಸವಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಣ್ಣೂರ ಈರಣ್ಣ ಕಲಬುಗಿ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 789853605
24 ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಯರಝರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯರಝರಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಕನ್ನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535859666
25 ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಪ್ರುಭು ಮಾಂಗ್ಯಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9008192704
26 ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9880781747
27 ಶ್ರೀಹಿರಿ ಒಡೆಯ ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಂಜಗಿ ಇಂಡಿ ಹಂಜಗಿ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9036702655
28 ಶ್ರೀ ಭಿರಲಿಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಸವಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯರನಾಳ ರಾಜಶೇಖರ ಯರನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 963229301
29 ಕುರಿ ಸಾಕಾಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ಬಸವಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಸೀತಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9731895763

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 03:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080