ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಯಾದಗಿರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣೀಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಯಾದಗಿರ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861875809
2 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕೆಂಭಾವಿ ಶೋರಾಪುರ ಕೆಂಭಾವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ / ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9902562687
3 ಕುರಿ ಸಂಗೊಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೋಸಕೇರಾ ಶಹಪುರ ಹೋಸಕೇರಾ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ / ಕಾಳಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8197465442
4 ಶ್ರೀ ಕರೆಗಾರ ನಿಂಗಯ್ಯಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಐಕೂರು ಶಹಪುರ ಐಕೂರು ಬಸವರಾಜ ಕರೆಗಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9060737896
5 ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಶಹಪುರ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ನರಸಪ್ಪ / ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7760128972
6 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ನಾಗನಟಗಿ ಶಹಪುರ ನಾಗನಟಗಿ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9945507658
7 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ರಸ್ತಾಪೂರ ಶಹಪುರ ರಸ್ತಾಪೂರ ಶರಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9591024144
8 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ವನದುರ್ಗ ಶಹಪುರ ವನದುರ್ಗ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ತೀಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972173499
9 ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮಡ್ನಾಳ ಶಹಪುರ ಮಡ್ನಾಳ ಬಲಭೀಮ / ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9008895214
10 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಜಲಾಪೂರ ಯಾದಗಿರ ಅಜಲಾಪೂರ ಶಂಕರ / ರಾಮ್ಮಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8197139012
11 ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸೈದಾಪುರ ಯಾದಗಿರ ಸೈದಾಪುರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7019715096
12 ಶ್ರೀ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ರೋಟ್ನಡಗಿ ಶಹಪುರ ರೋಟ್ನಡಗಿ ಶಿವಪ್ಪ / ಹಣಮಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861937355
13 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ತೇಕರಾಳ ಶಹಪುರ ತೇಕರಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ / ಬಸವಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9008153059
14 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಶೋರಾಪುರ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ / ಮಹಂತೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 6360833604
15 ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಎಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ ಹುನಸಗಿ ಎಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ ಯಮನಪ್ಪ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9845717589
16 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಜೈಗ್ರಾಮ ಗುರುಮಿಟಕಲ್‌ ಜೈಗ್ರಾಮ ರಾಯಪ್ಪ / ಹಣಮಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  
17 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಹುನಸಗಿ ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿ      
18 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಣೇಕಲ್ ಯಾದಗಿರ ಕಣೇಕಲ್      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 03:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080