ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಜಯನಗರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ಗಾದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೆ ಎಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901503180
2 ಕೋಗಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಗರಿಬೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಗಳಿ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9148837082
3 ಹಂಪಸಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮಟ್ಟು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೊರಗೇರಿ ಹಗರಿಬೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೊರಗೇರಿ ಬಾವಿ ಅನ್ನದಾನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8970831174
4 ಕೊಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಕೊಟ್ಟೂರು ಡಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901503180
5 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಈಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ -583135 ಕುಪ್ಪಿನಕೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕುಡ್ಲಿಗಿ ಕುಪ್ಪಿನಕೇರಿ ಕೆ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9148837082
6 ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನಿ., ಲೋಕಿಕೆರೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕುಡ್ಲಿಗಿ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8970831174
7 ಶ್ರೀ ಕನಕದ ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಮತ್ತುಕುರಿ ಸಕನಿಕೇದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಉತ್ತಂಗಿ ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಕೆ.ಜಿ ಹನುಮಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902408465
8 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸರ ಉರಿ ಮತ್ತುಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 7ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಈಟ್ಟಿಯವರ ಜಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ದುಪಾತಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880420604
9 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಿತ್ಯಾನ ತಾಂಡಾ, ಕಾಲ್ವಿ ಹಡಗಲಿ ಭಿತ್ಯಾನ ತಾಂಡಾ, ಕಾಲ್ವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8431719015
10 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹ್ಯಾರಡ ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಹ್ಯಾರಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900186208
11 ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಂಬ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚಿಗಟೇರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ , ಚಿಗಟೇರಿ ಎಂ ಕೋಟ್ರೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8495932977
12 ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುರಿ ಸಕಾನಿಕೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ, ಆರ್‌ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945709345
13 ಶ್ರೀ ಕನಕದ ಕುರಿ ಸಕಾನಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164912355
14 ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ಗುಂಡಗತ್ತಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡಗತ್ತಿ ಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164497227
15 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಲುವಾಗಲು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ  ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಲುವಾಗಲು ಗಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9742740322
16 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಸಂಡೂರಗೇರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ  ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಂಡೂರಗೇರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448717326
17 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ  ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8722171743
18 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ̲ ̲ ̲

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 03:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080