ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸಂತೆ ಕಸಲಗೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844612271
2 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗುತ್ತಲು ಮಂಡ್ಯ ಗುತ್ತಲು ಚಂದ್ರಹಾಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448642459
3 ಮಂಡ್ಯ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಹಳೇಬೂದನೂರು. ಮಂಡ್ಯ ಹಳೇಬೂದನೂರು ರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9986524760
4 ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಂಡ್ಯ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಶಿವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980611140
5 ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ),ಕೆರಗೋಡು ಮಂಡ್ಯ ಕೆರಗೋಡು ಶಿವರಾಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964415636
6 ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಮರೀಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7022755769
7 ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ ರಾಜಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8971277836
8 ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ ಸಿದ್ದಮಾದಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844513218
9 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಲೋಕೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845764767
10 ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕೋದೆನಕೊಪ್ಪಲು ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೋದೆನಕೊಪ್ಪಲು ಜವರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6363363429
11 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಮದ್ದೂರ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844564112
12 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8747878532
13 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ. ಮದ್ದೂರ ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008063962
14 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಮದ್ದೂರ ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9380135065
15 ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ),ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9380135065
16 ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ. ಎರಡನೇ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ).ಕೊಪ್ಪ ಮದ್ದೂರ ಕೊಪ್ಪ ಮೋಹನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964400637
17 ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ.ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ದುದ್ದ. ಮಂಡ್ಯ ದುದ್ದ ಉಮೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481303145
18 ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845255250
19 ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ). ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಜಯಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8139993074

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080