ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಪಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ತೋರೆಸಾಲ್‌ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಈರಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663153695
2 ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8495924299
3 ದಿಂಡಾವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ದಿಂಡಾವರ ಆರ್‌ ಅಶ್ವತ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8217555343
4 ಕನಕಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಸೊಂಡೇಕೆರೆ ಹೆಚ್‌ ಕೆ ಜಯಶೀಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980839906
5 ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ವೈ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8183077666
6 ಮದ್ದನಕುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಮದ್ದನಕುಂಟೆ ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880828838
7 ಬುರುಡುಕುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಟಿ ಜನಾದ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448079663
8 ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಹೆರೀಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900337265
9 ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಿರಿಯೂರು ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9019692463
10 ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುಗ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6360302158
11 ಸೋಮಗುದ್ದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೋಮಗುದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740743998
12 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೊಲ್ರತ್ತು ಗುರುಮೂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844879933
13 ಗೊಲಕಟ್ಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೊಲ್ರಕಟ್ಟೆ ಪಿ ಎ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8050273210
14 ನೇರಲಗುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನೇರಲಗುಂಟೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9743633486
15 ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481673171
16 ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಟಿ ಸಿದ್ದೇಶಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9980526727
17 ಕ್ಯಾತಗೊಂನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಜೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972426794
18 ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾತಿ ಕೆ ಎಂ ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591849610
19 ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗಾಮಾಂತರ ಸಿ ವೈ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449510067
20 ಚನ್ನಕೇಶವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನೇೆಲಗೇತನಹಟಿ ಕೆ ಬಿ ಬೋರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008295605
21 ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980287314
22 ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಿ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448135374
23 ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕುಂಚಿಗನಾಳ್‌ ಕೆ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760292119
24 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುರುವನೂರು ಬಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7259707316
25 ಭರಮಸಾಗರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭರಮಸಾಗರ ಆರ್‌ ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448345562
26 ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹೊಸದುರ್ಗ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105993779
27 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕಬ್ಬಳ ಮಹಂತೇಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8891968273
28 ಶ್ರೀ ಗುರುರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹೊಸದುರ್ಗ ಎಂ.ಜಿ.ದಿಬ್ಬ ನಾಗರಾಜ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7676898446
29 ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹೊಳಲಕೇರೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಮೂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611260011
30 ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹೊಳಲಕೇರೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9632826203
31 ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮೊಳಕಾಲಮೂರು ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಜಿ ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535468541
32 ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮೊಳಕಾಲಮೂರು ನಾಗಸಮುದ್ರ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880715824
33 ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮೊಳಕಾಲಮೂರು ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪಾಲಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 01:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080