ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಾವೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಸವಣೂರ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎರೇಸಿಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090487980
2 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚವಡಾಳ ಸವಣೂರ ಚವಡಾಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9008643839
3 ಶ್ರೀಕುರುಬಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಸವಣೂರ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗದಿಗೆಣ್ಣನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900909351
4 ಶ್ರೀ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಸವಣೂರ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ನೆಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591902835
5 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ   ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900201567
6 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಜ್ಜರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಕಜ್ಜರಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9739507172
7 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪ ಉದಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901116522
8 ಶ್ರೀಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9964724807
9 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ದೇವರಗುಡ್ಡ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6360780056
10 ಶ್ರೀಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕುದರಿಹಾಳ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಕುದರಿಹಾಳ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8748977035
11 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಕೋಳ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಕಾಕೋಳ ಶ್ರೀ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಕೂರಗುಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902940457
12 ಶ್ರೀಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪಆಡೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7259438318
13 ಶ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಖುರ್ಸಾಪುರ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಖುರ್ಸಾಪುರ ಶ್ರೀ ಲಗಮಣ್ಣ ನಡಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449762287
14 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9880998450
15 ಶ್ರೀವೀರಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಡೊಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663909099
16 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಶಿವಪುರ ಹಾನಗಲ್‌ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾವಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9483131900
17 ಸಂಚಾರಿ ಕುರುಬರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹಾನಗಲ್ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9964299499
18 ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಮ್ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7026122679
19 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ನೆಗಳೂರು ಹಾವೇರಿ ನೆಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಪ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481231089
20 ಶ್ರೀವೀರಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ದೇವಗಿರಿ ಹಾವೇರಿ ದೇವಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945522206
21 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹಾವನೂರ ಹಾವೇರಿ ಹಾವನೂರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಗೊಣ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7676032560
22 ಶ್ರೀ ಕನಕಜ್ಯೋತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ ರಾಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೆಪ್ಪ ಅಣಜೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164170761

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080