ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ರಾಯಚೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮಟ್ಟು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಏಗನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449616655
2 ದೇವಸೂಗುರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಕಾಡ್ಲೂರು ರಾಯಚೂರು ಕಾಡ್ಲೂರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972062885
3 ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಚ೵ಟಾಳ ರಾಯಚೂರು ಮಚ೵ಟಾಳ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972612100
4 ಯರಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಸದೋಡ್ಡಿ ರಾಯಚೂರು ಮಸದೋಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9448427935
5 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, (ರಿ) ಯರಗೇರಾ ತಾ.ರಾಯಚುರು ರಾಯಚೂರು ಯರಗೇರಾ ಶಿವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8088237385
6 ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ-2 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜೇಗರಕಲ್ ರಾಯಚೂರು ಜೇಗರಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಸುಂಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008436933
7 ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ರಾಯಚೂರು ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8762296968
8 ಶ್ರೀ.ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ (ರಿ) ಕಲವಲದೋಡ್ಡಿ ರಾಯಚೂರು ಕಲವಲದೋಡ್ಡಿ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6363991379
9 ಮಸ್ಕಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಮಸ್ಕಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಆದಪ್ಪಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480952497
10 ಶ್ರೀ ಕಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448860410
11 ಮುದಗಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುದಗಲ ಲಿಂಗಸಗೂರ ಮುದಗಲ ಶರಣಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9663272999
12 ಮುದಗಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುದಗಲ ಮೇಗಳಪೇಟೆ ಲಿಂಗಸಗೂರ ಮುದಗಲ ನಾಗರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448415362
13 ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಆನೆಹೊಸೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರ ಆನೆಹೊಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880727584
14 ಮಾನವಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಾನವಿ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8867116690
15 ಕಲ್ಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬೋಮನಾಳ ಮಾನ್ವಿ ಬೋಮನಾಳ ಶಿವನಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972778304
16 ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಮಾನ್ವಿ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902659005
17 ಕುಡಿ೵ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕುರಡಿ ಮಾನ್ವಿ ಕುರಡಿ ದೇವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902402660
18 ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ಮಲ್ದಗುಡ್ಡ ಮಾನ್ವಿ ಮಲ್ದಗುಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗೋರ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663799814
19 ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಮಸ್ಕಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು Huchareddy Pujari ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8861246669
20 ಹಾಲಪೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಡೋಣಮರಡಿ ಮಸ್ಕಿ ಡೋಣಮರಡಿ ಹನುಮಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886171721
21 ಬಳಗನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗೌಡನಭಾವಿ ಮಸ್ಕಿ ಗೌಡನಭಾವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 973118889
22 ಗುಡದೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗುಡದೂರು ಮಸ್ಕಿ ಗುಡದೂರು ಆನಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7899959172
23 ಕವಿತಾಳ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕವಿತಾಳ ಸಿರವಾರ ಕವಿತಾಳ ಶಿವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901530179
24 ಕವಿತಾಳ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಪಾತಪೂರು-2 ಸಿರವಾರ ಪಾತಪೂರು ಶರಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845495869
25 ಮಲ್ಲಟ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಿರವಾರ ಮಲ್ಲಟ ಸುರೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8880678320
26 ಸಿರವಾರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿರವಾರ ಸಿರವಾರ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844261111
27 ಗಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಲ್ದಕಲ್ ದೇವದುರ್ಗ ಮಲ್ದಕಲ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480947444
28 ಅರಕೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಯರಮರಸ ದೇವದುರ್ಗ ಯರಮರಸ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901807707
29 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜಾಲಹಳ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ಜಾಲಹಳ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741979450
30 ಶ್ರೀ ಭೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ೌದ್ಯೋಗಿಕ ವಿ.ವಿ.ಸಹಕಾರ ನಿ. ಗಿಣಿವಾರ ಸಿಂಧನೂರ ಗಿಣಿವಾರ ನಾಗಭೂಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8618284104
31 ಶ್ರೀ.ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪಾನ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜೌದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದ್ದೋದ್ದೆಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರ ಸಿಂಧನೂರು ಶರಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886345310
32 ಜವಳಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಜವಳಗೇರಾ ಸಿಂಧನೂರ ಜವಳಗೇರಾ ಮಾಳಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 972122696
33 ಕುನ್ನಟಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸಿಂಧನೂರ ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9916524102
34 ಜಾಲಿಹಾಳ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರ ಜಾಲಿಹಾಳ ಬಸವರಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7899693086

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080